Proběhl on-line seminář Záludnosti podnikání jasně a přehledně / On-line seminar The trickiness of doing business clearly and synoptically took place

For English scroll down.

V pořadí třetí seminář v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, zkráceně nazvaného „Překladatelská posilovna“, financovaného z Fondů EHP 2014–2021, patřil tématu profesního života na volné noze a daňovým náležitostem. S ohledem na aktuální vývoj koronavirové pandemie proběhl tentokrát on-line. Workshop byl zaměřený na dvě důležité oblasti: na každodenní život pod vlastním vedením a na to, co musí překladatel jako OSVČ ze zákona splnit. Lektorka Kateřina Klabanová provedla účastníky kurzu tématy jako domácí pracovna, organizace času, psychohygiena, férové pracovní podmínky i profesionální přístup k práci nebo překladatelská etika. Na tento blok navázala lektorka Alžběta Malkovská informacemi o tom, jak profesi překladatele zvládnout administrativně bez zbytečných chyb a rizik. Workshop byl naplánován pro pětadvacet účastníků a zájem o něj projevili jak zkušení překladatelé, tak studenti a začínající kolegové pracující s nejrůznějšími jazykovými kombinacemi. Téma zaujalo i ty, pro které je překlad jednou z více profesí.

Celou zprávu Dominiky Rýparové si můžete stáhnout zde.

On-line seminar The trickiness of doing business clearly and synoptically took place

The third seminar in order within the project Strengthening the Capacities of Professional Organizations of Czech Literary Translators, called in short, the “Translators’ Gym”, and financed from the EEA Funds 2014–2021, belonged to the topic of freelance professional life and tax requirements. Given the current development of the coronavirus pandemic, this time it took place online. The workshop was focused on two important areas: everyday life under one’s own guidance and what a translator as a self-employed person must fulfil by law. The lecturer Kateřina Klabanová introduced the course participants to topics such as a home study/office, time management, mental hygiene, fair working conditions and a professional approach to work or translation ethics. The lecturer Alžběta Malkovská built on this block with information on how to manage the translation profession administratively without unnecessary mistakes and risks. The workshop was planned for twenty-five participants and was experienced by both experienced translators and students and beginning colleagues working with a variety of language combinations. The topic also attracted those for whom translation is one of several professions.

You can donwload the full raport written by Dominika Rýparová and translated by Sean Mark here.

Projekt Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. / The project Capacity development of Czech literary translators´ organizations is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture.