Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů

Podívejte se na Aktuality projektu / Take a look at the project news

Překladatelé Severu naplánovali spolu s českými, norskými a islandskými partnery na roky 2021 a 2022 projekt, jehož účelem je zkvalitnění překladu literárních děl. Toho chceme dosáhnout zlepšením pracovních podmínek překladatelů i kultivací prostředí díky vzájemné výměně know-how a zvyšování kvalifikace překladatelů, dále zpracováním analýz a masivnějším informováním veřejnosti. Projekt je realizován v rámci programu Kultura, který je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021.

Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Projekt vychází z potřeby posílit profesionalizaci organizací sdružujících v České republice literární překladatele. Klade si za cíl zlepšit podmínky práce překladatelů, otevřít diskusi s nakladateli vedoucí k vytvoření chybějících standardů a posílit překladatele v klíčových dovednostech pro kulturní podnikání. Cílovou skupinou projektu jsou české překladatelské organizace a jejich členové.

K dosažení cílů projektu povede osm provázaných aktivit. Analýza smluvních podmínek a cen zmapuje současný stav a vytvoří podklady pro další fáze projektu. Analýzu doplní mezinárodní konference s účastí zahraničních partnerů z Norska a Islandu zaměřená na zlepšení postavení literárních překladatelů na trhu, na níž proběhne výměna příkladů dobré praxe, zkušeností, know-how a inspirací. Na Islandu a v Norsku se již podařilo dosáhnout toho, oč usilují překladatelé v České republice, a tak je zapojení zahraničních partnerů pro projekt velkým přínosem.

Ke zvýšení profesionalizace členů proběhnou dva workshopy na téma autorského práva pod vedením právníka a tři workshopy zaměřené na vyjednávání, sebeprezentaci a základy podnikatelské praxe. Na ně naváže v závěru projektu pilotní kampaň s cílem informovat veřejnost o významu překladatelské práce, nezbytná pro zvýšení povědomí o překladatelské profesi a její docenění mezi čtenáři a širší veřejností.

Zástupci českých překladatelských organizací také vytvoří pracovní skupinu, která s pomocí právníka vypracuje standardy ke vzorové autorské smlouvě. Na základě výstupů této pracovní skupiny se uskuteční dva kulaté stoly s českými nakladateli zaměřené na vyjednávání o honorářích, smluvních podmínkách, zpětné vazbě, požadavcích na kvalitu překladu aj.

Pro posílení řízení českých překladatelských organizací proběhne série čtyř celodenních školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky organizací. Školení budou zahrnovat témata strategického plánování, finančního managementu, týmové práce a hodnocení a motivace spolupracovníků.

Working together
for a competitive
and inclusive Europe

Capacity development of Czech literary translators’ organizations

The project purpose is to improve the quality of literary translations into Czech by improving translators‘ working conditions and cultivating the milieu via exchange of know-how, analysis, improvement of qualifications and public awareness raise. The project is co-financed by the EEA Funds 2014-2021.

The project focuses on fulfilling an ascertained need for the professionalization of Czech literary translators’ associations. It aims to improve translators’ working conditions, initiate a discussion with publishers to develop missing standards and empower translators by providing them with key business skills needed in the culture sector. The project targets Czech translators’ associations and their members.

Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Project aims will be achieved thanks to the implementation of eight interconnected activities. An analysis of the current contractual conditions and translators’ fees will map the current situation. It will be followed up by an international conference focused on improving the position of translators on the market. The conference will focus on sharing best practices, experience, know-how and inspiration. The participation of foreign partners from Norway and Iceland is highly beneficial as their translators’ associations have already achieved the aims Czech translators are currently striving to accomplish.

Two copyright law workshops led by a legal professional will be held to support the professionalization of literary translators. A series of three specialized trainings will focus on negotiation, self-presentation and business-related skills. A pilot campaign designed to raise public awareness and appreciation of the translators’ profession among readers and other public will take place in the final project stage.

A working group of representatives of translators’ will develop a standardized contract template with the help of a legal professional. Based on working group outputs, two round table discussions with Czech publishers will be organized, focusing on translator fees, contractual terms, feedback, translation quality requirements, etc.

To empower the management of Czech translators’ associations, four day-long management skills trainings will take place, focusing on strategic planning, financial management, teamwork and evaluation and motivation.