Stanovy

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Oficiální název spolku zní: Překladatelé Severu, z. s. (dále jen Spolek).
2) Sídlem spolku je Praha.
3) Spolek je nezávislá, dobrovolná profesní organizace sdružující překladatele severské literatury do češtiny. Severskou literaturou se míní především literatura psaná dánsky, estonsky, faersky, finsky, grónsky, islandsky, litevsky, lotyšsky, norsky, sámsky, švédsky či v jiných, menšinových jazycích severoevropského regionu.

čl. II
Poslání Spolku
Posláním Spolku je umožňovat vzájemné setkávání, spolupráci a vzdělávání překladatelů severské literatury, hájit práva svých členů a prosazovat jejich profesní zájmy, dbát o kvalitu a prestiž českého literárního překladu a šířit povědomí o severské kultuře, literatuře především.

čl. III
Účel Spolku
1) Náplň činnosti Spolku:
– setkávání a networking, výměna informací a zkušeností, vzájemná spolupráce
– pořádání vzdělávacích aktivit podporujících profesní rozvoj
– hájení profesních zájmů
– publikační činnost
– spolupráce se subjekty podobného zaměření
– pořádání kulturních a společenských akcí
– aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o práci překladatele a severské kultuře
2) Další formy a podrobnosti jednotlivých činností spolku stanovuje výbor spolku.

čl. IV
Členství ve Spolku
Rozlišuje se a) člen řádný a b) čekatel.
1) Řádným členem se může stát fyzická osoba, která je autorem alespoň dvou zveřejněných literárních překladů ze severských jazyků do češtiny.
2) Čekatelem se může stát fyzická osoba, která projevuje zájem o literární překlad ze severských jazyků.
3) Členství vzniká: podáním přihlášky s vyznačením požadovaného typu členství (řádný člen / čekatel), schválením přijetí člena výborem Spolku a zaplacením členského příspěvku.
4) Členství zaniká: vystoupením člena ze Spolku, rozhodnutím výboru Spolku o vyloučení člena pro závažné nebo opakované porušení členských povinností; nezaplacením ročního členského příspěvku do konce daného kalendářního roku; úmrtím fyzické osoby – člena Spolku; zánikem Spolku.
5) Spolek vede interní evidenci členů, zápis a výmaz provádí pověřená osoba, evidence je přístupná pouze řádným členům Spolku.
6) O změně typu členství z čekatele na řádného člena rozhoduje výbor Spolku.

čl. V
Práva a povinnosti členů
1) Řádný člen má právo:
– účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
– volit orgány Spolku a být do nich volen
– předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti spolku
2) Čekatel má právo:
– účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů s hlasem poradním a být o činnosti spolku informován za podmínek stanovených výborem
– předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti spolku
3) Všichni členové mají povinnost:
– dodržovat stanovy Spolku
– dodržovat Etický kodex spolku
– včas a řádně platit členské příspěvky
– jednat v souladu s posláním a zájmy Spolku
4) Všichni čekatelé mají povinnost:
– informovat výbor spolku, pokud již splňují kritéria pro řádné členství 

čl. VI
Organizační struktura Spolku
Orgány Spolku jsou:
– výbor (nejvyšší orgán, statutární orgán)
– valná hromada

čl. VII
Výbor
1) Výbor koordinuje činnost Spolku v souladu se stanovami, schvaluje přijímání nových členů, rozhoduje o vyloučení člena.
2) Výbor volí předsedu a místopředsedu Spolku.
3) Výbor má 3–9 členů, jejichž funkční období je 2 roky. Členy výboru volí valná hromada.
4) Výbor se schází minimálně třikrát ročně, a to fyzicky nebo s využitím technických prostředků (online). Mezi schůzemi může výbor rozhodovat také per rollam.
5) Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna většina jeho členů.
6) Není-li určeno jinak, všechna rozhodnutí činí výbor prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda spolku.

čl. VIII
Valná hromada
1) Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, a to fyzicky nebo s využitím technických prostředků (online), přičemž o formě konání rozhoduje svolavatel. Valnou hromadu svolává výbor Spolku. Svolavatel je povinen nejméně dva týdny před termínem konání oznámit, že se bude valná hromada konat a jakou formou, a to zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku. Valnou hromadu je výbor povinen svolat také v případě, požádá-li o to písemně alespoň deset řádných členů spolku, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti.
2) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nejméně deset řádných členů Spolku.
3) Valná hromada volí a odvolává členy výboru.
4) Valná hromada schvaluje změny stanov Spolku.
5) Valná hromada navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků.
6) Není-li stanoveno jinak, všechna rozhodnutí činí valná hromada prostou většinou hlasů.

čl. IX
Předseda a místopředseda, jednání jménem Spolku
1) Spolek zastupují navenek samostatně předseda nebo místopředseda.
2) Předseda Spolku řídí činnost výboru Spolku. Další povinnosti a práva předsedy a místopředsedy určuje výbor Spolku.
3) Předsedu a místopředsedu Spolku volí výbor Spolku ze svého středu. Funkční období předsedy i místopředsedy je shodné s funkčním obdobím člena výboru.

čl. X
Zásady hospodaření Spolku
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří zejména členské příspěvky, dary, sponzorské příspěvky, dotace, granty a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti Spolku.
2) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku v souladu s těmito stanovami a rozpočtem spolku.
3) V případě zániku Spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Případný zbylý majetek po likvidaci připadne jiné neziskové organizaci podobného zaměření, kterou určí valná hromada. 4) Spolek vede účetnictví podle obecně závazných právních předpisů.

čl. XI
Ukončení činnosti Spolku
O ukončení činnosti Spolku rozhoduje valná hromada. K rozhodnutí o ukončení činnosti Spolku jsou zapotřebí dvě třetiny hlasů všech řádných členů spolku. O vypořádání majetku Spolku následně rozhoduje valná hromada.

čl. XII
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy mohou být změněny na základě rozhodnutí valné hromady Spolku. 2) Právní záležitosti Spolku přímo neuvedené v těchto stanovách se řídí dle zákona 89/2012 Sb.

Toto novelizované znění stanov Spolku bylo schváleno valnou hromadou Spolku dne 30. 11. 2022.