Vzorová smluvní klauzule pro kompenzaci snížené DPH na knihy

Pro případ, že máte prostor k jednání o kompenzaci snížené DPH, připravil náš spolek vzorovou smluvní klauzuli:

Nakladatel a autor se dohodli, že v případě, že v ČR nabyde během trvání této smlouvy účinnosti zákon, jímž se sníží DPH na knihy z dosavadní 10% sazby DPH, navýší se ke dni účinnosti takového předpisu odměna autora o částku xxx Kč / na podílovou odměnu … %. [V závislosti na tom, zda má autor podílovou, nebo fixní odměnu].