Vzorová smlouva překladatele s nakladatelem

Ve spolupráci s kanceláří ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI s. r. o. jsme vytvořili vzorovou licenční smlouvu, kterou dáváme k dispozici nakladatelům i literárním překladatelům. Než smlouvu na literární překlad uzavřete, podívejte se na naše doporučení Zásady uzavírání licenčních smluv.

Vzorovou smlouvu si také můžete stáhnout a vyplnit zde.

Vzorová smlouva vznikla v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, který je realizován v rámci programu Kultura spolufinancovaném z Fondů EHP 2014–2021.

SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA

(Název)

IČ: …, DIČ: …,

zápis ve veřejném rejstříku: …

sídlo: …

(dále jen „nakladatel“)

a

(Jméno)

dat. nar.: …, DIČ: …,

bydliště: …

č. účtu: … (dále jen „překladatel“)

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY: Překladatel se touto smlouvou zavazuje provést dílo, tedy na svůj náklad a nebezpečí osobně pro nakladatele vytvořit umělecký překlad slovesného díla s titulem v původním jazyce … autora … do českého jazyka s pracovním českým titulem … a současně poskytuje nakladateli licenci k užití tohoto překladu.
 2. PROVEDENÍ DÍLA: Překladatel je povinen elektronicky předat rukopis překladu nakladateli (nebo osobě za něj jednající, např. redaktorovi titulu) nejpozději do …. Tím je dílo provedeno. Má-li překlad vady, nakladatel je oprávněn takové vady do měsíce vytknout a překladatel je pak povinen je bez zbytečného odkladu odstranit, jinak může nakladatel odstranit vady sám; běžné opravy do 5 % rozsahu rukopisu nejsou považovány za vady překladu. Nakladatel zajistí redaktora a korektora a před vydáním poskytne překladateli přiměřenou lhůtu k provedení autorské korektury. Vnější úpravu knihy projedná s překladatelem, názorem překladatele však není vázán. Překladatel odpovídá za to, že překlad je jeho vlastní původní autorské dílo a nezasahuje do práv jiných překladatelů. Nakladatel odpovídá za to, že překladatel bude oprávněn překlad provést a za tím účelem rozmnožovat a zpracovávat při své práci původní titul pro účely jeho překladu a neporuší tím autorská práva původního autora.
 3. LICENCE: Překladatel tímto Nakladateli poskytuje svolení k zveřejnění překladu a výhradní licenci k užití překladu jeho tiskovým rozmnožováním a rozšiřováním. Nakladatel je oprávněn výňatky z překladu užít a nechat k užití též k propagaci publikovaného překladu a je oprávněn překlad zcela nebo zčásti užít veřejným provozováním živě nebo ze záznamu (veřejná čtení apod.) v rozsahu, v jakém překladatelova práva nejsou kolektivně spravována kolektivním správcem DILIA. Územní rozsah licence je neomezený.
 4. Dále poskytuje překladatel nakladateli výhradní licenci s právem úplatné (za podmínek nikoli horších než jsou běžné v obchodním styku) podlicence k elektronickému rozmnožování a zpřístupňování překladu internetovou sítí v podobě elektronické knihy. Je-li licence dle této smlouvy omezená na počet vydaných výtisků, počítá se každá stažená rozmnoženina, stejně jako každá čtenářem rozečtená rozmnoženina u předplacených služeb, za jeden vydaný výtisk. Při výpočtu podílové odměny se za prodaný výtisk v případě užití přímo nakladatelem vychází z ceny jednotlivě zpřístupněných rozmnoženin čtenáři a v případě poskytnutí podlicence se za základ pro podílovou odměnu (počítanou z prodaného výtisku) považuje příjem nakladatele z poskytnutí podlicence k danému přeloženému titulu jako celku.*)
 5. Licence končí uplynutím doby pěti let od uzavření této smlouvy a je omezena na 5000 vydaných výtisků.
 6. ODMĚNA: Nakladatel se zavazuje překladateli zaplatit:

  a) cenu díla ve výši … Kč za každou započatou normostranu českého překladu,
  b) licenční odměnu ve výši … % z maloobchodní ceny každého prodaného výtisku (bez DPH).

  Na cenu díla se poskytuje překladateli záloha … Kč splatná po podpisu této smlouvy (o dobu než bude zaplacena se prodlužuje termín předání rukopisu), zbylá cena díla je splatná do 30 dnů po dokončení díla; licence dle této smlouvy nepočne dříve, než bude cena díla s příslušenstvím zcela zaplacena. Licenční odměna je splatná každý rok do konce března za uplynulý rok, kdy bude zaplacena spolu s vyúčtováním doručeným překladateli elektronicky. Bude-li překladatel v době uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, připočte se k odměně DPH. Nakladatel poskytne překladateli pět autorských výtisků a v případě žádosti doručené za trvání této smlouvy mu prodá výtisky přeloženého titulu (existují-li) za cenu, za jakou je sám prodává, sníženou o 30 %.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nahrazuje všechny případné předchozí ústní dohody týkající se obsahu smlouvy. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě.

V _________________ dne _______________                       V __________________ dne ______________

Za nakladatele:                                                                         Překladatel:

*) Tento bod je relevantní jen v případě, že uzavíráte smlouvu kromě tištěné knihy i na e-knihu, jinak lze vyhodit.