Proběhl seminář Sebeprezentace pro literární překladatele / Self-presentation for literary translators took place

For English scroll down.

Dne 25. listopadu 2021 se uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů, zkráceně nazvaného „Překladatelská posilovna“. Workshop nesl název Sebeprezentace pro literární překladatele a měl za cíl překladatelům ukázat, jakým způsobem mohou v současné době posílit povědomí o sobě samých i o své práci. Workshop vedla zkušená koučka Lucie Gramelová, která představila marketingové strategie a odborné pojmosloví, možnosti sebeprezentace online i offline a výhody i nevýhody sociálních sítí (Twitteru, Instagramu, Facebooku, LinkedInu). Ukázala, k čemu mohou literárním překladatelům sloužit webové stránky a jak by měly vypadat, a zmínila další užitečné strategie. Workshop byl naplánován pro pětadvacet účastníků a zájem o něj projevili jak zkušení překladatelé, tak studenti a začínající kolegové pracující s nejrůznějšími jazykovými kombinacemi.

Celou zprávu Markéty Klikové si můžete stáhnout zde.

Self-presentation for literary translators took place

On 25 November 2021, the second workshop took place with the project Strengthening the Capacities of Professional Organizations of Czech Literary Translators and their Members, abbreviated as “Translators’ Gym”. The workshop was entitled Self-Representation for Literary Translators and had the aim to demonstrate to translators in what way they can now raise awareness of themselves and their work. The workshop was led by experienced coach Lucie Gramelová, who presented marketing strategies and technical terminology, the possibilities of self-presentation online and offline and the advantages and disadvantages of social networks (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn).

She showed what websites could do for literary translators and what they should look like, and mentioned other useful strategies. The workshop was planned for twenty-five participants and interest in it was expressed by both experienced translators and students and beginning colleagues working with a variety of language combinations.

You can donwload the full raport written by Markéta Kliková and translated by Sean Mark here.

Projekt Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. / The project Capacity development of Czech literary translators´ organizations is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture.